اینجا یه علت چائیده شدن شدید ؛ دردهای مفصلی ناشی از آن و متعاقباٌ پیگیری مسئولانه ی امور درمانی صرفاٌ برای من قدغن شده و برای استفاده شما دوست عزیز مانعی ندارد .

لینک
۱۳۸۸/٧/٥ - میم . دانش