سهم من از دنیا باندازه ی تعداد اسکناسهایی است که در جیب عقب شلوارم هست .  

لینک
۱۳۸۸/٧/۱۳ - میم . دانش