پائیز فصل بی وفائی ها و خیانت است ؛ خیانت برگها به درختان ؛ باران به ابر، آدمها بهم . پائیز لا ابالی ترین فصل سال است .

لینک
۱۳۸۸/۸/۱٥ - میم . دانش