اسارت مهم نیست .
ببین !
مسئله این است که تسلیم نشوی ...
لینک
۱۳۸٦/٥/۱۳ - میم . دانش