مذهب بهترین ابزار برای کنترل ملتی غیر متمدن است .

لینک
۱۳۸۸/٩/۱٥ - میم . دانش