_ چی میل دارید قربان ؟

_ پیشنهاد سر آشپزتون چیه ؟

_ فیله ی گوسفند با پیاز و پنیر !

_ اوه ! نه من گیاه خوارم ؛ برای گیاه خوار ها چی دارید ؟

_ اما قربان گوسفند های ما هم فقط علف میخورند .

لینک
۱۳۸۸/٩/٢۳ - میم . دانش