چرا اینجا همه کچل اند ؟!

سربازخانه.

لینک
۱۳۸۸/۱٠/٢٤ - میم . دانش