یک برنامه ای را اینروزها شبکه چهار تلویزیون درون مرزی بصورت زنده روی آنتن میفرستد که محشر است آقا ! اسم برنامه سیاست ایرانی است و از آنجایی که من متوجه اش شده ام بند کرده اند به داستان نفت و تاریخچه چگونگی و چرایی ملی شدن این صنعت . توی این دو شبی که تماشا کرده ام پسر بزرگ آیت الله کاشانی پای ثابت میز مذاکره است که شباهت زیادی هم به پدر اش دارد . آنطرف میز کنار بقیه مدعوین دیشب صادق زیبا کلام را آورده بودند که شب قبل از این از پشت تلفن غوغایی براه انداخته بود  و با خودم میگفتم اگر دعوت اش کنند با مشت میزند پای چشم عباس سلیمی نمین. جنجالی است آقا و خلاصه حیف بنظر میرسد که حالا که حقایق این قصه مهم تاریخی با طرف های بیطرف و البته صاحب اطلاعات مرور میشود فرصت را از دست بدهید و اینکه چه بلایی بر سر مصدق آمد که نهایتاٌ چه شد ملتی که صبح درود بر مصدق میگفتند عصر فریاد زدند مرگ بر مصدق . 

لینک
۱۳۸۸/۱٢/۱٧ - میم . دانش