آنچه که به ما مربوط نیست ؛ به ما مربوط نیست .

لینک
۱۳۸۸/۱٢/٢۸ - میم . دانش