در ملاقات های اخیر فامیلی مکرر از من این رفتار مشاهده وگزارش شده که حوصله زیادی برای سر وکله زدن با بچه های شش ماهه تا دو سال و نیم دارم .همچنین آمده است که آنها یعنی همانها نیز بسیار از طعمه بودنشان خرسند و خوشحالند . بنابر این گزارش در فواصلی از زمان هم رفتار های خشونت آمیزی از قبیل گاز گرفتن این قربانیان به تائید زنان  فامیل رسیده. از چرائی این حادثه خبری در دست نیست لکن تحقیقات هنوز در این زمینه ادامه دارد .

لینک
۱۳۸٩/۱/٢ - میم . دانش