در قسمتي از ژاپن قبيله اي بودا پرست نما هستند كه هر وقت هوا خيلي گرم ميشود اول صبح به خدايان خود پناه ميبرند و از آنها ميخواهند كه باران بياورند ... دو سه روزي مي گذرد بر اين منوال و اتفاقي كه نميافتد  ، اين موجودات عصباني خدايان خود را زير آفتاب داغ ميبرند و ميگويند : آفتاب بخوريد تا بفهميد ما چه ميكشيم ...

به غايت ؛ هوا ، هواي خوبي است
لینک
۱۳۸٦/٥/۱٤ - میم . دانش