زن : اه حالم بهم میخوره وقتی اون قیافه ی مسخره رو به خودت میگیری بی ریخت

مرد : اصلا من عاشق این مدل حرف زدنت ام .

زن : راست میگی ؟

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٢ - میم . دانش