حرف پسرک به دلم نشست وقتیکه آرام گفت " سلامتی اونایی که دوستشون داریم . نمیدونن و اونایی که دوستمون دارن و نمیدونیم "‌ همین .

 

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش