درخت ها که از خیال رفتن زمستان برگ و شکوفه شان را پهن آفتاب کرده بودند یکهو با این باد سرد امروز گمانم تا صبح یک چشمی بخوابند که نکند بادهای یاغیه سرد هستی شان را شبانه بتکانند و بروند .

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش