حرف ها دو جورند . بعضی به دل می نشینند و مقادیری به کله ی آدمیزاد مثل میخ فرو میشوند تا بمانند برای ابد . آنهایی که نه به دل می نشینند و نه در کله فرو می روند هم که تکلیفشان معلوم است ، باد هوا با خودش میبرد

لینک
۱۳۸٩/۱/۱٩ - میم . دانش