روزگار سیاه است ؛ به سیاهی چشمان تو

لینک
۱۳۸٩/۱/٢۸ - میم . دانش