آخرین سنگر لبخندی است سرد ؛ بعضی از حرفها گفتنی نیست

لینک
۱۳۸٩/٢/٢٤ - میم . دانش