سمت راست صفحه ارسال يادداشت وب لاگمان را نگاه مي كنيم ... آن بالا كنار دو چرخ دنده كه كل يوم نشانه بيگاري و كارگري بوده و آدم را ياد‌‌‌ انــــقلاب صنعتـــــي اروپــــــا مي انـــدازد مكتوب شده  مديريت وب لاگ ...
لینک
۱۳۸٦/٥/۱٥ - میم . دانش