زندگی را جاری ساختند و برای اینکه زیاد از حد دور برندارد اشکها و لبخندها را جلوی پایش گذاشتند

لینک
۱۳۸٩/۳/٤ - میم . دانش