خش و خش ، شرّ و شر ،‌ ویزّ و ویز  ؛ صدای ناله ی جاروی یک مرد نارنجی ؛ صدای نشت یک لوله ی خانه بهمراه پرواز مدام و بی وقفه ی یک پشه ی سر مست که دانسته میهمان سفره جان من است امشب ، خوب یا بد ؛ در هم شکسته سکوت ساده ی یک شب گرم بهاری را .

من - تهران - ٢۶ خرداد ماه ٨٩

لینک
۱۳۸٩/۳/٢٧ - میم . دانش