ازدواج آدم را  یا خوشبخت می کند یا فیلسوف .

لینک
۱۳٩٠/٧/٢٤ - میم . دانش