امروز آيينه اي روبروي خورشيد خانوم گذاشتيم تا سولاريوم كند آنهم با آفتاب طبيعي ...  

لینک
۱۳۸٦/٥/۱٦ - میم . دانش