بيچاره ملتي كه به قهرمان احتياج داشته باشد .
لینک
۱۳۸٦/٥/۱۸ - میم . دانش