دلم تنگ شد براي روزهايي كه يواشكي و از روي فرار از چارچوب هاي تميز و اتو كشيده مامان ؛ با كلي ترس از اينكه خشك شود و جايش بماتد و بفهمد ؛ دماغم رو با آستين پاك ميكردم
لینک
۱۳۸٦/٥/۱٩ - میم . دانش