ديروز چه خوب بودم من ... ديروز چه خوب بودي تو ... خاك بر سر امروز شود
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٢ - میم . دانش