حتي دوربين هاي كنترل سرعت هم كنترل ميشوند درون جعبه كنترل .
لینک
۱۳۸٦/٥/٢۳ - میم . دانش