_ببينيد اينكه شما به هر چه كه كوچكترين شكي داشته باشيد گير ميدهيد قابل درك اما من ميخواهم بدانم اصولا چرا من ؟!
_سئوالت احمقانه است
_چرا ؟؟
_اين سئوالت هم احمقانه است .
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٤ - میم . دانش