خوب لالا یی گفتی ، من اما خوب نخوابیدم ... حتی نتوانستم به گوسفندها فکر کنم .
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٦ - میم . دانش