اصلا شده که این تابلو های فلش شکل آهن قراضه آبی که از طاق اتوبان آویز شده اند یک بار به آنجا که راهنمایی میکنند رفته باشند .!
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٧ - میم . دانش