من لالایی خواندم ، تو اما خوب خوابیدی !!! باز هم بیدارم و نفس هایت را میشمرم
لینک
۱۳۸٦/٥/٢۸ - میم . دانش