گیج شده ام که آیا بهتر توضیح می دهم یا توجیح می کنم !
لینک
۱۳۸٦/٥/٢٩ - میم . دانش