بايد آدمهايي باشند كه بودنشان آزار نميدهد آدم را و آزار ببينيم از نبودنشان .
لینک
۱۳۸٦/٥/۳٠ - میم . دانش