آنقدر گرمم شده است كه به فسفر سوزي افتاده ام . بزرگترين اشتباه اين است كه بخواهي فكر كني . اينجا فقط بايد مثل خودشان بي خيال از همه چيز بگذري . عرق خود آدم در اين جا بخار ميشود . ابروهاي جلو آمده و چشم هاي تو رفته كه انگار دارند از ترس آفتاب فرار ميكنند به سايه پلك ، آدم را ياد تصوير خيالي قبيله دن خوان مياندازد و جالب اينجاي قضيه است كه اختلاف درجه هوا در اينجا با تهران يك درجه بيشتر نيست ...
لینک
۱۳۸٦/٥/۳۱ - میم . دانش