. اين را كه ديگر داريم ؟
. نداريم ؟
. شوق ديدن را ؟ ...
لینک
۱۳۸٦/٦/۱ - میم . دانش