آن اجير احمق كه مكتوبات ما را ميخواند بلكه سرنخي از ما داشته باشد تا بتواند بهتر دم تكان دهد هم موجودي است ديگر

پ.ن : پرشين استت هم اساسا چيز جالبي است
لینک
۱۳۸٦/٦/۳ - میم . دانش