گرگ و ميش جاده را بودي و  تخمه مي شكستيم و آب خنك مي خورديم و تو از آن داستانهاي خاله زنك تعريف ميكردي و من بي حوصله گوش ميدادم و تو  قطعا قهر ميكردي .
لینک
۱۳۸٦/٦/٤ - میم . دانش