همين بهانه سيگار كوفتي نبود كه الآن تازه چشم باز كرده بوديم و روي يكي از تخت هاي هاسپيتال دراز به دراز ...
لینک
۱۳۸٦/٦/٥ - میم . دانش