معلوم نيست چرا اما همه ما موجودات ناله اي هستيم . شايد كه ختم و سوم و هفت و چله و سال و دو سال و ده سال  و صد زهر مار ديگر هم داريم ؛ چقدر همه مان فكر ميكنيم لباس سياه به تن غضبيتمان ميآيد كه چه بشود و ما بپوشيم و دو سه ساعتي از خود مزخرفمان در بياييم و فكر كنيم جدي هستيم .
لینک
۱۳۸٦/٦/٦ - میم . دانش