فاصله بین این بدبختی تا بیچاره گی آینده را می شود گفت خوشبختی

لینک
۱۳۸٦/٦/٧ - میم . دانش