+ما خیلی از شما عقب هستیم
_خوب بیایید جلو .
+عقب تر از اینها که به راحتی برسیم .
_خوب بیشتر بیایید جلو .

لینک
۱۳۸٦/٦/٧ - میم . دانش