دیروز تبدیل به امروز شد و بشین وببین چه راحت امروز ؛ فردا ، دیروزمان میشود .
لینک
۱۳۸٦/٦/٩ - میم . دانش