حالم به هم میخورد ازاین همه معنی خواستن برای هر چیز .

لینک
۱۳۸٦/٦/۱۱ - میم . دانش