بنا را بر این میگذارم که فقط تابلوهای "پارک مطلقا ممنوع" زیر بار خط قرمز محدود کننده خود نروند . میشوند همان نشانه دوست داشتنی P به همین راحتی
لینک
۱۳۸٦/٦/۱٤ - میم . دانش