ـ که اینطور !؟

* چطور؟

ـ هیچی همین طوری ...

لینک
۱۳۸٦/٦/۱٦ - میم . دانش