مردمان مستقل سوار بر زمان شده اند و مردمان متکی به دنبال زمان میدوند .
لینک
۱۳۸٦/٦/٢٢ - میم . دانش