اساسن همین که میدانیم کجای کار اشتباه است جلو افتاده ایم . حالا مرحله بعدی این است که بدانی مسواک من آبی و سفید است ولی مال تو سبز و سفید است مامان
لینک
۱۳۸٦/٦/٢٤ - میم . دانش