دود سیگار هم دورمان میزند پدر سوخته این شب ها .
لینک
۱۳۸٦/٦/٢٩ - میم . دانش