مونتسکیو ...
گفتی و باور کردم ؛ اصرار کردی و شک کردم ؛ قسم خوردی و مطمئن شدم دروغ میگویی .

اصولا استاد ترکانده اند

لینک
۱۳۸٦/٦/۳٠ - میم . دانش