علی الاصول شهید اگر مناسبتی و بلکه دلبستگی به خاک و سرزمینی نداشت تا این حد شهادتش تقدس پیدا نمیکرد . لابد باید یک موجودیتی فیزیکی باشد تا ارزش هایی معنوی و متا فیزیکی روی آن ایجاد شود و پایدار بماند و معنا پیدا کند و به غایت قابلیت دفاع داشته باشد ، دقیقاٌ بحث زیربنا و روبنا والبته آن زیر بنا قطعا خاکی است که شهید به آن تعلق دارد و روبنا همان ارزشهای والا و دین و خانواده و ناموس و قس علی هذا باید باشد . نه آنکه بیاییم و زور بزنیم نشان بدهیم که آنها که دفاع کردند هشت سال ؛ صرفا از آسمان آمده بودند و هیچ تعلقی به مکان و زمانی نداشتند و این قبیل خزعبلات . حالا بعضی هی بیایند و افاضات کنند که وجه وطن پرستی و حس ناسیونالیستی (دلبستگی به سرزمین ) کشک .
لینک
۱۳۸٦/٦/۳۱ - میم . دانش