با تمام وجود دوباره ترافیک اول مهر را تجربه ملموسی کردیم . داشتیم کف میکردیم از بس که دلمان تنگ شده بود برای این زانو دردهایی که مسبب اش نیم کلاچ های مکرر توی اتوبان همت بود و لایی کشیدن شوماخر های خط شهرک غرب - سیدخندان ؛ کیفورم و کمی پوخ و مقادیری سرماخورده و البته با صدایی خروسی .   زنده باد ترافیک
لینک
۱۳۸٦/٧/۱ - میم . دانش